Ochrana osobních dat

Osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou. Naše společnost nezasílá zákazníkům obchodní sdělení, newsletter . Veškeré údaje jsou po zaslání objednávky smazány z internetového obchodu a emailu. Vaše osobní údaje potřebujeme pouze k odeslání objednávky, jedná se o kontaktní telefon,  adresu pro odeslání zboží, email pro potvrzení objednávky. 

 

Ochrana osobních údajů.

Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je 
U&M parts s.r.o.
U Zastávky 150, Horní Staré Město
Trutnov 
54102
ČR
IČ 25930184
DIČ CZ25930184

II.
Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

2. Účelem zpracování osobních údajů je
• vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

Doba uchovávání údajů
1. Správce uchovává osobní údaje 
• po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů .

Naše společnost uchovává pouze faktury pro případnou kontrolu finančního úřadu po dobu nezbytně nutnou jak ukládá zákon,

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.


Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
1. Příjemci osobních údajů jsou osoby 
• podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, 
• zajišťující služby provozování e-shopu , proškolení zaměstnanci. 

Vaše práva
1. Za podmínek stanovených v GDPR máte 
• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, 
• právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. 
• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. 
• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a 
• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. 
• právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek. 
2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

Podmínky zabezpečení osobních údajů
1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména …
3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.


Závěrečná ustanovení
1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

Naše desatero GDPR kterými se naše společnost řídí .

 

01 Mlčenlivost Citlivé a osobní údaje zákazníka či kolegy sděluji pouze oprávněné osobě a jen pokud je to opravdu nezbytné.

 

02 Minimum Pravidelně kontroluji, zda zbytečně neschraňuji data zákazníků u již vyřízených požadavků.

 

03 Pošta Dávám pozor, aby e-mail s citlivými a osobními údaji nebyl odeslán jinému příjemci než tomu, komu byl určen.

 

04 Tisk Vytištěné materiály s údaji zákazníků vždy zabezpečím tak, aby nemohly být zneužity.

 

05 Uzamknutí Když se vzdálím od počítače, zamknu ho.

 

06 Ochrana Svůj firemní notebook, tablet a telefon, který obsahuje citlivé a osobní údaje, ochráním i mimo firmu proti krádeži a zneužití.

 

07 Diskrétnost Vynášet citlivé informace o zákaznících a interních věcech mimo firmu je pro mě tabu.

 

08 Šifrování Pokud potřebuji přenést data zákazníka na USB disk, zašifruji jej.

 

09 Hesla Hesla potřebná pro přístup k počítači a dalším místům nosím v hlavě, nikdy je nemám napsaná na nástěnce, stole apod.

 

10 Předvídání Při každé manipulaci s osobními údaji se snažím předvídat a zabránit rizikům jejich úniku, ztráty či zneužití.

 

 

Naši zaměstnanci potvrzují podpisem že byli proškolení tímto desaterem a řídí  se dle něj.

 

V Trutnově 25.5. 2018,